پاورپوینت درس هفدهم فارسی پایه هفتم ما میتوانیم

پاورپوینت درس هفدهم فارسی پایه هفتم ما میتوانیم

 پاورپوینت درس هفدهم فارسی پایه هفتم ما میتوانیم

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 26 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

فرآیند تدریس 
درس هفدهم فارسی اوّل متوسّطه ی اوّل فرایند
تدریس درس هفده
ما می توانیم اهداف درس آزمون تشخیصی ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس دانش های زبانی و ادبی ارزشیابی تکوینی ارائه ی تکلیف ارزشیابی تشخیصی ( گروهی) 1- معنی واژه ها را بیان کنید.
موذیانه ، تحسین ، گونه ، التماس ، رایحه ، بادی در گلو انداخت 2- هریک از شخصیت های داستانی زیر نماد چه صفاتی هست؟
آدم آهنی ، شاپرک ، خفّاش 3- داسان « آدم آهنی و شاپرک » اثر کیست؟ توضیح دهید
4- انواع داستان ها را نام ببرید و توضیح دهید که داستان آدم آهنی
و شاپرک چگونه داستانی است؟ 5- پیام و هدف داستان آدم آهنی و شاپرک چه بود؟ 6- از مصدر « شستن و شنیدن » فعل مستقبل را صرف کنید. 7- ریشه واژه ها را پیدا کرده و دو هم خانواده بنویسید.
مطمئن 
سوال  
توجّه  8- کدام یک از کلمات زیر شکل نوشتاری و گفتاری متفاوت دارد؟ 
چرا؟
شب پره ، نمادین ، اجتماع ، منبع ، هنرمند ، شاعر ، دست بند اهداف آموزشی آشنایی با « نوشته های نویسندگان خارجی و سایر ملّت ها» روش تدریس روش های پیشنهادی: ما می توانیم نکات کلیدی درس تسهیلات: جِ تسهیل ، آسان کردن ، روش هایی برای آسان شدن کار فرآهم آوردن : آماده کردن ، گرد آوردن سماجت: پافشاری و اصرار کردن ابدی : همیشگی قرین: نزدیک ، همراه نمادین: رمزی ، رازآلود ترحیم: مجلس درود و رحمت فرستادن برای مرده تدفین: دفن کردن خود ارزیابی همان طوری که فعل ویژگی هایی دارد، اسم نیز دارای ویژگی هایی است: دانش های زبانی و ادبی دریاها از نظر شمار

جمع از نظر عموم و خصوص


عام از نظر ساختمان


؟ اسم از نظر ساختمان: یعنی اسم و واژه هایی که یک جزء دارد یا بیشتر اسم ساده فقط یک جزء دارد: آهن ، هنر ، پند، سواد اسم غیر ساده بیش از یک جزء دارد: آهنگر، هنرآموز، پندپذیر حالا شما بگویید کدام واژه ساده و کدام غیر ساده است. تدفین، کنجکاو ، بلافاصله ، معلّم ، شکوهمند ، سخنرانی به نظرتان داستان هایی خارجی را چگونه به زبان خود می خوانید؟ دانش های زبانی و ادبی ترجمه چیست؟ مترجم کیست و باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ اضاعه الفرصه غصه . از دست دادن فرصت اندوه آور است. ارزشیابی تکوینی 1- واژه « تسهیل » به چه معنی است؟ الف) آسان کردن ب) اسهال آور ج) حاصل و درآمد د) امکانات 2- نویسنده اصلی این درس کیست؟ الف) مرتضی مطهری ب) سنت اگزوپری ج) کلیک کورمان د) دونا 3- پیام اصلی این درس چیست؟ الف) نکوهش دروغ ب) خودباوری ج) دفن کردن ما نمی توانیم د) تقویت ضعف ها 4- مجلس ترحیم برای چه کسی برپا شده بود؟ الف) نمی توانم ب) دونا ج) می توانم د) بازرس 5- معلم مدرسه چه کسی بود؟ الف) برادر نویسنده ب) یکی از شاگردان ج) کلیک مورمان د) دونا 6- کدام واژه غیر ساده نیست؟ الف) نوع دوست ب) ساده لوح ج) گستاخ د) زورگو 7- نمادین چه نوع واژه ای است؟ الف) ساده ب) غیر ساده ج) مرکّب د) مجزا 8- به کسی که نوشته ای را به زبان دیگر در می آورد چه می گویند؟ الف) مولّف ب) مترجم ج) مدرس د).